Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2018

Beleidsplan  2018  –  2019   “Stichting Gelukskinders”

Inhoud:

 

1    Inleiding

2    Visie, missie en doelstellingen.

3    Fondsenwerving

4    Financieel beheer

5    Het bestuur

6    Overzicht gerealiseerde projecten

7    Geplande en lopende projecten

8    Doelstellingen voor 2019

9    Financieel overzicht / jaarrekening en begroting.

 

1:  Inleiding.

Deze stichting is opgericht op 1 november 2014 te Lelystad Nederland. Het vestigingsadres is   in Nijmegen Nederland. Conform de statuten wordt er een beleidsplan opgesteld en regelmatig   geactualiseerd.  Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk   Voor het behouden van de status van   Algemeen Nut Beogende Instelling  ANBI

Het plan geef inzicht in:

–De visie en missie

–De doelstelling

–De geplande activiteiten

–Reeds gerealiseerde projecten

–Financiele verantwoording en planning

–Fondsenwerving

–Samenstelling Bestuur

Voor zover wijzigingen in beleid dit vergt wordt dit beleidsplan geactualiseerd. Het streven is dat jaarlijks te actualiseren. Er wordt tevens op de website van de stichting met grote regelmaat foto’s video’s en projectverslagen gepubliceerd waaruit de actualiteit spreekt.

 

Visie missie en doelstelling:

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een gelukkige jeugd. Daarom is het belangrijk dat ieder kind in zijn vrije tijd moet kunnen spelen met ander kinderen en toegang heeft tot een volwaardige speelpark in zijn leefomgeving.

Het doel van de stichting is om kansarme kinderen overal ter wereld te helpen een gelukkige jeugd te kunnen doorbrengen.  Speerpunt van de Stichting is om deze kinderen te voorzien van speeltuinen waar ze gratis en naar hartelust in hun vrije tijd samen kunnen spelen.

Amira de initiator van dit project en hoofdpersoon van deze Stichting had een droom om met een deel van haar opbrengsten speeltuinen voor minder bevoorrechte kinderen in townships in Zuid-Afrika te realiseren.  Met het winnen van “Holland got talent” in 2013 werd dat een realiteit. In maart 2014 werd het eerste “Amira Park” gerealiseerd in Ikageng Potchefstroom. Mike Fuller had dit mede mogelijk gemaakt met een paar andere sponsoren zodat Amira met een deel van de verdiensten van haar eerste internationale optreden in Zuid-Afrika het eerste speelpark kon openen.  In 2014 heeft Jos Koenders van scouting Lelystad het voorstel gedaan en alles in het werk gesteld om een Stichting voor dit doel in het leven te roepen.  Met de hulp van welwillende notaris uit Lelystad is dit een realiteit vanaf 1.11.2014.

Het eerste bestuur bestond uit de voorzitter (Frieda Brand), vice voorzitter (Hanneke Koenders) secretaris (Jan Deeben) en penningmeester (Jos Koenders).

Het hoofd doel is om 1 a 2 speeltuinen per jaar te realiseren maar ook om de gerealiseerde speeltuinen in stand te houden en te onderhouden.  Daarmee wordt een duurzame lange termijn benutting van de gedane inspanningen en gerealiseerde speelparken vaak met gedoneerde fondsen gegarandeerd.

 

3:   Fondsenwerving.

— gastoptredens door Amira

–schenken van een deel van haar gage en cd opbrengsten aan de Stichting

–schenkingen op de website en giften via sociaal media.

–verkoop van fan artikelen door de webshop van de website

–door de fans georganiseerde inzamelingen en acties

Zonder de nodige financiële steun is het voortbestaan van de Stichting onmogelijk. Tussen 2015 en heden was de fondsenwerving succesvol en constant genoeg zodat de doelstelling het realiseren van 1 a 2 speeltuinen per jaar plus de nodige reparaties en onderhoud van de reeds bestaande speeltuinen behaald kon worden.

Een van de wijzen van fondsenverwerving was in 2014 – 2015 het geven van een benefietconcert. In 2014 is dat gerealiseerd in Lelystad.  Hoewel dat bijdroeg aan de naamsbekendheid van de stichting was de opbrengst te minimaal.  De tijd en de kosten voor het organiseren wegen niet voldoende op met de opbrengsten. Er werd besloten eerder Amira 1 a 2 maal minimaal per jaar als gastkunstenaar bij een reeds georganiseerd concert te laten optreden.  De gage die zij zo verdient werden dan direct geschonken aan de stichting. Tussen 2016 en heden hebben verschillende optredens in binnen en buitenland plaats gevonden waaronder ook diverse kerstconcerten waar de gage van  Amira direct aan de stichting werd geschonken. Bij deze concerten, vooral de kerstconcerten heeft de stichting een extra rol. Bijvoorbeeld voor het verkopen in de pauze, kaartendistributie en meewerken met de fanclub voor optimale benutting van deze fondsenwervingskans. Vaak wordt er ook jaarlijks een fan dag gelijk met deze concerten gepland, om fans uit binnen en buitenland de kans te geven extra in de watten gelegd te worden voor hun gulle donaties.

Er wordt ook een redelijke opbrengst jaarlijks gegarandeerd uit de verkoop van fan artikelen uit de webshop van de website.  De secretaris (Jan Deeben) heeft in de periode van 2015-2017 diverse artikelen zoals bekers, foto’s, drinktassen, kerststerren, draagtassen e.a.  Hij heeft een goed verzendings- en betalingssysteem gerealiseerd zodat fans over de hele wereld deze artikelen konden bestellen en zodoende de stichting ondersteunen.

Verder worden er ook diverse acties door de fans opgezet en gerealiseerd om verder bij te dragen tot het realiseren van fondsen. Zo werden er fan artikelen ontworpen zoals dassen, buttons en pennen. Werden er fan dagen en verjaardag- en kerstinzamelingen en quizjes door de fans georganiseerd.  Er is een fansite op facebook met veel actieve leden.

De Stichting wordt bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI Instelling. Door de Stichting als  ANBI te registreren  kunnen Nederlandse giften aan de Stichting van de belasting worden afgetrokken.

 

4: Financieel beheer

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting. Er is geen personeel in dienst, vrijwilligers kunnen alleen direct voor de Stichting gemaakte kosten indienen en er zijn minimale overhead kosten.  Dat betekend dat vrijwel alle ontvangen gelden aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

Een positief kassaldo na aftrek van alle lasten en uitgaven wordt op een rente dragende rekening geplaatst. Thans is er positief saldo op een rentedragende rekening in Zuid-Afrika belegd. Deze rente wordt in zijn geheel benut voor het onderhoud van de speeltuinen.  Dat bestaat uit reparatiewerk, verf en schoonmaak werkzaamheden. Er is een lokale bewoner vanaf 2018 betrokken bij deze schoonmaakwerkzaamheden die daarvoor een onkostenvergoeding ontvangt.

De penningmeester (2014-2017) de heer Koenders kreeg ondersteuning voor het opzetten van een boekhouding bij de boekhouder van de scouting in Lelystad.  Er werd gewerkt met kasboeken, jaarrekeningen en diverse begrotingen. De jaarrekening werd gepubliceerd op de website.  De doelstelling is om deze ieder jaar voor 1 juli van volgend kalenderjaar op de website te zetten.  Door regelmatige wisselingen in het bestuur is deze doelstelling niet  altijd in het verleden gehaald.

De volgende penningmeester (2017 tot heden) Marc Vandenhout kreeg ondersteuning van de heer Bert Brandt, voor verdere professionalisering van de financiële boekhouding.  De focus lag nu op de oprichting van een onderhoudsfonds.  Om jaarlijks een begroting te hebben waarin voldoende middelen voor onderhoud van de huidige speeltuinen gewaarborgd zijn, is het streefdoel.  Zodoende kunnen indien nodig extra fondsen geworven worden, om het onderhoud van de speeltuinen te bekostigen.

Vanaf 2019 wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. De jaarrekening op de website gepubliceerd,  nadat deze in de vergadering door het bestuur zijn nagekeken, goedgekeurd en ondertekend.

Er wordt geprobeerd meer stabiliteit in het bestuur te garanderen door meer selectief bestuursleden te werven.  Er waren te veel wisselingen in de periode 2014-2018 waardoor deze financiële doelstellingen niet altijd werden gerealiseerd.

 

5.  Het  bestuur.

2018:  Het bestuur bestaat momenteel alleen uit 3 leden.

 1. Voorzitter — Sardha Gouri , Nederland
 2. Penningmeester — Marc Vandenhout , Belgie
 3. Bestuurslid — Frieda Brand , Zuid-Afrika

 

De taken en functieomschrijvingen van de bestuursleden zijn elders op de website nader omschreven.  Het bestuur vergaderd minimaal twee keer per jaar in persoon en minstens 4 keer via een conference vergadering via internet.  Ze houden elkaar verder wekelijks op de hoogte van diverse zaken via de mail,  telefoon en whats app.  Er wordt gepoogd minimaal 1 keer per jaar  elk bestuurslid naar Zuid-Afrika te laten afreizen om lokaal de projecten te begeleiden.

Al 3 bestuursleden zijn persoonlijk afgereisd om de huidige projecten na te zien en toekomstige te onderzoeken.  Er zijn ook diverse obstakels ter plaatse opgelost.  Er wordt naar gestreefd om in 2019 nog 1 of 2 bestuursleden met zorg te werven voor de Stichting.  De huidige bestuursleden streven vooral naar transparantie, continuïteit en professionalisering.

 

Werkzaamheden:

 1. Begeleiden van onderhoud en schoonmaak van bestaande speeltuinen.
 2. Onderzoeken en opzetten van nieuwe speeltuin projecten.
 3. Contacten leggen in en rond de townships.

Zo wordt er samengewerkt met de lokale universiteit Noord West wat betreft de opening,               schoonmaak en verfwerkzaamheden van de speeltuinen.

Ook wordt er wat betreft ontwerp en plaatsing nauw samengewerkt met de speeltuigen                 fabrikant Jolly Jungle in Vanderbijlpark.

 1. Fondsen worden geworven en de webshop met bestellingen worden beheerd en uitgevoerd.Hierbij wordt er gretig gebruik gemaakt van bereidwillige fans voor de inpak en verzending.
 2. Assisteren bij optredens en gastoptredens van Amira. Zo werd er een aantal malen bij een kerstconcert allerlei hulp en ondersteuning door de Stichting geboden. Dat kwam in de plaats van het jaarlijkse benefiet concert.
 3. Promoten van de Stichting en haar doelstellingen naar buiten via website, faebook en andere sociale media.

 

6.  Overzicht gerealiseerde projecten.

a) Amirapark in Ikageng  – 2014 – openbaar park

b) Sarafinapark Sarafina – 2015 – openbaar park

Begeleidingswijze:

Er werd besloten alleen nog speeltuinen op het terrein van scholen te realiseren en niet meer op openbaar terrein. Dat heeft te maken met toezicht, vervuiling en vandalisme, dat bij scholen veel makkelijker onder controle te houden is.  Er zijn overeenkomsten opgesteld met scholen en het onderwijsdepartement aangaande de verantwoordelijkheden.

c) Lesego primary school Ikageng 2016.

d) Promosa primary school Promosa grade 2 – 7    2017

e) Graad R ‘pre-school’ Lesego school Ikageng 2018

f)  Omheining bestaande speeltuin Promosaschool 2018

Speeltuin grade 1 en plaatsen daar van zwarte tekenborden Promosaschool 2018

 

Beleidsbesluit:

Wij gaan vooral de focus leggen op de gemeente Potchefstroom of de overkoepelende gemeente Tlokwe.  Dat maakt toezicht en onderhoud makkelijker.  Kleine plaatselijke scholen of in grotere scholen pre-school tot en met graad 3 hebben nu onze aandacht.

 

7.  Geplande projecten  2019 en 2020

Er zijn in 2018 2 scholen bezocht die aan alle vereisten voldoen.  Tevens werden wij door 2 andere scholen benaderd die ook alle vereisten voldoen maar pas in 2020 ,aan de beurt kunnen komen daar er nog veel onderzoek nodig is.

Voor 2019:

 1.  Laura Fourie school is een wijkschool ver van het centrum voor 190 zeer kansarme leerlingen.
 2.  De Ikalafeng school in Sarafina.  Een school voor kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke handicap.

Voor 2020 en verder:

De Daetalong ,Pudulogo, Madibeng, Boitirelo, Tshepo, Thembalidnisi en Tshupane primary schools.  Deze scholen hebben ongeveer 1000 kinderen, maar verder onderzoek en bezoeken zijn noodzakelijk. Maar geen enkele school heeft een speeltuin.

De nadruk in de toekomst: eerst de kleuters en graad 1 en 2, daarna in een later stadium volgt de rest.

 

8. Doelstellingen voor 2019

 1. In 2019 met uiterste zorg extra bestuursleden werven.
 2. Oprichting van ondersteunende werkgroepen.
 3. De samenwerking met de fanclub verder uitbreiden en professionaliseren.
 4. Tijdig alle financiële stukken publiceren op de website.
 5. Onderhoud fonds verder uitbouwen.
 6. Beleidsplan en begroting maken voor 2020.
 7. Viering van 5 jaar Stichting.

 

 

9.    Financieel verslag 2017

Periode balans uitgebreid 2017

 

 

 

Share